Gravstedet

De fleste synes det er naturlig å ha en grav å gå til. Det kan være av betydning for etterslekten å bevare minnet om den tidligere slekt. Noen ønsker å opprette et nytt gravsted, mens andre vil benytte et familiegravsted. For urner finnes det i tilegg andre alternativer. Urnen kan for eksempel settes i en minnelund.

Gravstedet

Fredningstiden for kister og urner er minst 20 år. Det betales ikke festeavgift for et enkelt gravsted i denne perioden. Dette gjelder også når det enkle gravstedet har dobbel dybde. Graven kan etter fredningstidens utløp normalt festes mot en avgift til kommunen. Ved å reservere en grav ved siden av, belastes den delen av gravstedet som ikke tas i bruk, med festeavgift.Bare én person kan stå som ansvarlig eller fester av gravstedet, og ingen kan gravlegges der uten dennes skriftlige tillatelse. Det er fester selv som må påse at gravferdsmyndighetene til enhver tid har rett adresse på fester. Det er fester som også må påse at gravstedet blir fornyet etter fredningstidens utløp. Alle spørsmål vedrørende gravstedet rettes til gravferdsmyndighetene på stedet.

Stell av gravplass
Hvis man ikke har mulighet eller ønsker å stelle med en gravplass selv, kan man be kirkevergen på stedet ordne en såkalt legatgrav. Det betyr at man overlater ansvaret for stell og beplanting av gravstedet til den lokale gravferdsmyndigheten, mot en årlig avgift.

Gravmonument

Et gravmonument kan være av stein, tre, jern eller glass.

Våre gravferdskonsulenter kan hjelpe til med å velge ut et passende gravmonument, eller å påføre nytt navn på et eksisterende. Vi formidler også oppussing av gravmonument.

Dersom du har valgt en modell fra en annen leverandør, kan du bestille gjennom et av våre byråer. Vi er ikke et fordyrende mellomledd.

Vi garanterer kvaliteten og oppfølging i forhold til underleverandøren.

Vi minner om at lokale gravferdsmyndigheter kan stille ulike krav til gravmonument.

Midlertidig gravmerking

I tiden fra gravleggingen til man får satt opp gravmonument, vil mange ha behov for at graven er merket på en verdig måte. Vi kan tilby gravkors og ventetegn i forskjellige utførelser.